Algemene voorwaarden

1.      Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met De stem van Jeroen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.      Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door De stem van Jeroen gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen. 

 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door De stem van Jeroen is ontvangen en geaccepteerd met inachtneming van het gestelde in artikel 2 lid 1.
   
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

3.      Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 2. De stem van Jeroen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4.      Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling op al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, levert ook tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende persoon/personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid of werkstaking een ontoerekenbare tekortkoming van De stem van Jeroen op.

 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan één maand duurt, behoudt De stem van Jeroen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan één maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De stem van Jeroen behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

5.      Prijzen

 1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van De stem van Jeroen. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door De stem van Jeroen worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
   
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: a) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan De stem van Jeroen kenbaar zijn gemaakt;b) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
   
 3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst. 
   
 4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
   
 5. De stem van Jeroen is gerechtigd om de overeengekomen prijs in rekening te brengen, indien De stem van Jeroen niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. 
   
 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
   
 7. De stem van Jeroen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

6.      Annuleren

 1. Voor alle op de opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden die geannuleerd worden in de periode vanaf 14 tot en met 7 dagen vóór uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden wordt 50% van de totaal (nog) in rekening te brengen som aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor alle werkzaamheden die geannuleerd worden in de periode minder dan 7 dagen voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden wordt 100% van de totaal (nog) in rekening te brengen som aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
   
 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een eenmaal aangenomen opdracht kosteloos bij opdrachtgever te annuleren in geval van overmacht zoals door ziekte of ongeval. Tevens kunnen door opdrachtnemer te allen tijde opdrachten kosteloos geannuleerd worden, indien er bij de opdrachtgever nog openstaande rekeningen zijn die ten goede komen aan opdrachtnemer en niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan.

7.      Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats. 
   
 2. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op een door De stem van Jeroen aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien De stem van Jeroen zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. 
   
 3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van De stem van Jeroen binnen twee weken na factuurdatum aan De stem van Jeroen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag. 

8.      Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

9.      Informatie

 1. De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke De stem van Jeroen nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. 
   
 2. De stem van Jeroen heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
   
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De stem van Jeroen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is De stem van Jeroen niet aansprakelijk.

10.  Wijziging van de voorwaarden

 1. De stem van Jeroen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
   
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

11.  Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De stem van Jeroen en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 
   
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. 

De stem van Jeroen

Jeroen janssenJeroen Janssen
Stemacteur

linkedin  facebook button

M: 06 2500 3298
E: info@destemvanjeroen.nl
KVK:   54171407